Gospodarenje otpadom

Ciklon d.o.o. pruža usluge preuzimanja i odvoza otpadnih jestivih ulja i biorazgradivog otpada iz kuhinja i kantina do ovlaštenih obrađivača, kao i ostale usluge sakupljanja, interventnog sakupljanja, prijevoza i skladištenja neopasnog i opasnog otpada sukladno Dozvolama za gospodarenje otpadom.

Zbrinjavanje otpadnih jestivih ulja

Otpadna jestiva ulja su sva ulja nastala u ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti, industriji, obrtu, zdravstvenoj djelatnosti, javnoj upravi i drugim djelatnostima u kojima se priprema više od 20 obroka dnevno. Otpadno jestivo ulje klasificira se prema Pravilniku kao neopasni otpad, označen ključnim brojem otpada – KBO 20 01 25.

Posjednici otpadnih jestivih ulja dužni su odvojeno sakupljati otpadna jestiva ulja u posebno označenim spremnicima i predavati ih ovlaštenom sakupljaču uz vođenje zakonom propisane evidencije.

Zbrinjavanje biorazgradivog otpada iz kuhinja i kantina

Biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina, poznatiji kao kuhinjski otpad ili biootpad, nastaje u objektima prilikom pripreme hrane (ostaci od voća, povrća, čaja, kave, ljuske od jaja). Označen je ključnim brojem otpada – KBO 20 01 08.

Kuhinjski otpad mora se izdvajati iz ostalog otpada i odlagati u posebne spremnike.

Prilikom sklapanja ugovora dostavljamo bez naknade dovoljan broj pravilno označenih spremnika s navedenim ključnim brojem otpada (KBO). Dinamiku odvoza usklađujemo s potrebama naših klijenata, prilikom koje vršimo zamjenu punih spremnika s praznim, čistim spremnicima (čišćenje o našem trošku).

Za naše klijente izrađujemo i ovjeravamo Prateći list za prikupljeni otpad.

U suradnji s našim poslovnim partnerom nudimo uslugu čišćenja separatora (mastolova) posebnim vakuum cisternama i zbrinjavanje prikupljenog otpada – KBO 19 08 09.

Zbrinjavanje opasnog otpada

Sakupljamo i odvozimo do ovlaštenih obrađivača i/ili zbrinjavatelja i ostale vrste neopasnog i opasnog otpada kao što su: otpadno motorno ulje, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, apsorbensi i filtarski materijali, zauljene vode i emulzije, kaljužna ulja, filtri za ulje, toneri i sl.